Fork me on GitHub
set_termio    778 drivers/char/tty.c 			set_termio(tty, (struct termio *)arg);
set_termio    789 drivers/char/tty.c 			set_termio(tty, (struct termio *)arg);
set_termio    800 drivers/char/tty.c 			set_termio(tty, (struct termio *)arg);